2016-05-02

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Remont ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz placu Centrum Miasta Szczyrk” z powodu nie złożenia ofert .

UZASADNIENIE
W wyznaczonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie na składanie ofert nie złożono żadnej oferty .

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-05-02
Publikacja w dniu:
2016-05-02
Opis zmiany:
b/d