Polish Czech English French German Russian Slovak

Aktualne (51)

                                                                                                                                     I N F O R M A C J A
                                                                                                                      
o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GAZELA

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ LEKKIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GAZELA

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1307/5 POŁOŻONA W REJONIE UL. SZKOLNEJ I WOŹNEJ W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr:

  • 1307/5 o powierzchni 0,0581 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00047241/9 księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia działki nr 1307/5 ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składająca się z działki nr 1307/5 położona jest w Szczyrku w rejonie ul. Szkolnej i Woźnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz. 1307/5 zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem: ok. ¼ pow. Od str. Płd. – A2.10.MN, ok. ¾ pow. Od str. Płn. – A2/2/KDI – droga A2.10 MN.

Działka nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza działki wynosi 100 000,00 zł netto.


Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 10 000,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, tj. działek nr 1308, 1307/4, 1306/1, 1306/2 obręb Szczyrk oraz dzierżawców. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 10 marca 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 10 000,00 zł - wniesione na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 10 marca 2017 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1 pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty upoważnia Gminę Szczyrk do odstąpienia od umowy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy Szczyrk Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej                w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2563/2 POŁOŻONA PRZY UL SŁONECZNEJ W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr:

  • 2563/2 o powierzchni 0,0168 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00028121/3 księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia działki nr 2563/2 ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składająca się z działki nr 2563/2 położona jest w Szczyrku przy ul. Słonecznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz. 2563/2 zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem A4.3 UP.

UP - teren zabudowy usługowej: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: pensjonaty, domy wypoczynkowe, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Działka posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza działki wynosi 25 000,00 zł netto.


Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 2 500,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, tj. działek nr 2565/1, 2562/4 obręb Szczyrk.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15 marca 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 2 500,00 zł - wniesione na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 15 marca 2017 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1 pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty upoważnia Gminę Szczyrk do odstąpienia od umowy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy Szczyrk Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej                w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ LEKKIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO "GAZELA"

Strona 1 z 4
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki