2017-07-18

Numer postępowania: GKUHiR.272.3.2016

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w dokumentacji SIWZ:

W Załączniku B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących korekt:

Dotychczasowa treść pkt 6 w brzmieniu:

„Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Istnieje możliwość stosowania faktur wstępnych (przedpłatowych) stanowiących maksymalnie 50 % prognozowanego kosztu całkowitego dla danego okresu rozliczeniowego i płatnych w połowie tego okresu”

Otrzymuje brzmienie:

„Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Istnieje możliwość stosowania faktur wstępnych (przedpłatowych) stanowiących maksymalnie 50 % prognozowanego kosztu całkowitego dla danego okresu rozliczeniowego.”

Z uwagi na porządkowy charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-04-06
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
b/d