2017-07-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny 52528600000, ul. ul. Beskidzka 4 , 43370 Szczyrk, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 295 026, , e-mail inwestycje@szczyrk.pl, , faks 338 178 763.
Adres strony internetowej (URL): www.um.szczyrk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.um.szczyrk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.szczyrk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego , posłańca, osobiście.
Adres:
Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk
Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Aktywnej strefy wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk, obejmujący m.in.: 1. Zagospodarowanie terenu. Teren objęty inwestycja jest niezabudowany oraz nieutwardzony, a jego poziom jest o ok. 50 cm poniżej poziomu ścieżki - ul. Deptak nad Żylicą, po którego przeciwnej stronie znajduje się niewielki obszar zieleni urządzonej rekreacyjnej oraz rzeka Żylica. Ze względu na obniżenie terenu względem ciągu pieszo-jezdnego, przewidziano wykonanie nasypu z pospółki, tak aby po dodaniu kolejnych warstw nawierzchni uzyskać ich wspólny poziom. Na tak uniesionym (wyrównanym) fragmencie działki w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika należy wykonać strefę odpoczynku z ławkami oraz tablicą informacyjną utwardzoną kostką w trzech rozmiarach oraz strefę gry w tenisa utwardzoną kostką betonową 10x10cm. Za opisanymi strefami znalazło się miejsce na główną oś komunikacyjną skierowaną na istniejący klon, będącą ostatnim elementem zagospodarowania zlokalizowanym na sztucznym podniesieniu terenu. Oś komunikacyjna została utwardzona za pomocą kostki betonowej 10x80x10cm w dwóch kolorach we fragmencie o większej szerokości oraz z wielkoformatowych płyt betonowych 80x80x8 we fragmencie o mniejszej szerokości. Pokonanie różnicy wysokości między częścią podniesioną, a resztą działki odbywa się na dwa sposoby, w kierunku północnym za pomocą pochylni, a w kierunku zachodnim za pomocą schodów terenowych. Centralną część opracowywanego fragmentu zajmuje ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych. Nawierzchnia placu zabaw trawiasta, w sąsiedztwie urządzeń z możliwością upadku należy wykonać nawierzchnie bezpieczną, przewidziana z kratki elastycznej przerośniętej trawą. Na wschód od ogrodzenia placu zabaw wygospodarowano miejsce na sportowe urządzenia terenowe. W narożniku działki południowo-zachodnim znalazło się miejsce na urządzenie do wspinaczki przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży ze strefą bezpieczeństwa wykonaną z nawierzchni z elastycznych krat przerośniętych trawą. 2. Obiekty małej architektury. a) Zestaw wielofunkcyjny integracyjny - wykonany z drewna litego sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, ślizg zjeżdżalni z blachy kwasoodpornej, zadaszenie z tworzywa, montaż do podłoża na kotwach stalowych kwasoodpornych. Kolorystyka stonowana, drewno w kolorze jasnoszarym, laserunkowym, pozostałe elementy montażowe i z tworzyw sztucznych w miare możliwości w ujednoliconym kolorze, proponuje się jasna zieleń RAL 6018. Funkcje urządzenia: zjeżdżanie, chodzenie po podestach, przejścia w tunelu, mostku ruchomym, balansowaniu na ruchomych dyskach, kółko-krzyżyk, liczydło. b) Bujak na sprężynie – wykonany ze sklejki laminowanej lub HDPE, stalowa sprężyna ze stali fi20mm ocynkowana, uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa, siedzisko z HDPE, bujak kotwiony na stałe w gruncie. c) Huśtawka wahadłowa potrójna, integracyjna – konstrukcja stalowa ocynkowana; łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany; zawiesia ze stali nierdzewnej; trzy różnorodne siedziska w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. d) Piaskownica – z drewna litego sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, z dostawką integracyjną dla osób niepełnosprawnych. Sześcioboczna o wymiarach ok. 3,0 x 3,0m, wysokość ścianek:24 cm. Montaż na stałe w gruncie (gł. posadowienia min. 50 cm). Elementy konstrukcyjne piaskownicy o zaoblonych krawędziach. Wyposażenie: pokrowiec zabezpieczający. e) Narciarz – urządzenie typu „outdoor fitnes”, stymulujące mięśnie nóg, rąk i brzucha. Wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, podstopnice wykonane z tworzywa sztucznego/gumy, mechanizm osadzony na łożyskach stożkowych. f) Biegacz – urządzenie typu „outdoor fitnes”, stymulujące mięśnie nóg, bieganie bez obciążania stawów. Wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podstopnice wykonane z tworzywa sztucznego/gumy. g) Zestaw integracyjny - podwójna ławka z rowerkiem - dwuosobowe urządzenie wzmacniające biodra, kolana, staw skokowy oraz poprawiające wydolność układu krążenia. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. h) Zestaw wspinaczkowy – ~5,0m x ~3,5m x ~2,5m Maksymalna wysokość upadku 2,5 m. Maksymalna dopuszczalna liczba osób – 15 os. Grupa wiekowa 3-14 lat. Wielobryłowy zestaw przestrzenny o zmiennej trudności przejść, stylizowany na skałki alpinistyczne. Każda ze ścianek stanowi element do wspinania o różnym stopniu trudności. Na ściankach należy zamontować profesjonalne masywne uchwyty umożliwiające wspinaczkę. Urządzenie winno być wykonane z masywnego tworzywa sztucznego imitującego kamień o podwójnych ściankach, wykończenie z laminatu z powierzchnią imitującą piaskowiec. Uchwyty z żywicy i piasku kwarcowego w kształcie imitującym kamienie w dwóch kolorach, na każdej ściance min. 3, max. 6 uchwytów. Uchwyty winny posiadać aluminiowe sztyfty zabezpieczające przed odkręceniem się, montaż za pomocą co najmniej 2 śrub sześciokątnych z gwintem M10. Należy zastosować uchwyty do wspinaczki w rozmiarach: L, XL . i) Stoły do tenisa stołowego – stoły zewnętrzne, betonowe, w wersji do wkopania o wymiarach min. 274 x 152cm, grubość blatu 8 cm, wysokość 78cm. Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany, siatka stołu wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. j) Ławki : Ławka typu J - Lita kłoda dębowa - ~180x~45x~40cm w kolorze naturalnym, olejowana, szczotkowana, nóżki 10x10x5cm. Kotwiona do podłoża. Ławka typu I - ~180x~70x~80cm wykonana z płaskownika stalowego 40x8mm, oraz profila stalowego 40x40, stal ocynkowana pokryta lakierem proszkowym. Siedzisko oraz oparcie drewniane zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo. Ławka kotwiona do podłoża. k) Tablica – 250 x 120 x 8cm Materiał konstrukcji - stal lakierowana. Materiał pow. ekspozycyjnej – płyta PCV l) Kosz na śmieci - ~95 x ~35 x ~25cm Konstrukcja z blachy giętej gr. 4mm, od frontu i tyłu listwy drewniane (6szt.) z drewna o przekroju 50x10mm, pojemnik wewnętrzny stalowy z blachy giętej ocynkowanej o gr. 0.8-1.5mm, pojemność 40-60L. Kotwiony do betonowych fundamentów. ł) Ogrodzenie - konstrukcja wykonana ze słupków stalowych o przekroju 40x40 mm. • przęsła wykonane z pręta ø 12 mm, wzmocnione ceownikiem 40x20 mm, • możliwość montażu na prefabrykatach betonowych, -wysokość 100cm -szerokość 200-205cm -głębokość 4cm m) Bramka - konstrukcja wykonana ze słupków stalowych o przekroju 40x40 mm. - przęsła wykonane z pręta ø 12 mm, wzmocnione ceownikiem 40x20 mm, - możliwość montażu na prefabrykatach betonowych, - funkcja samo zamykania, -wysokość 100cm, -szerokość 100cm, -głębokość 4cm, 3. Część elektryczna – budowa oświetlenia placu zabaw. Zasilanie oświetlenia zgodnie z warunkami przyłączenia należy wykonać z sieci oświetleniowej zasilanej ze stacji nr 40594 Szczyrk Iza - ze słupa wymienionego na krańcowy. Na słupie na przewodzie oświetleniowym zabudować należy bezpiecznik słupowy oraz wyprowadzić z niego obwód kablem YAKXS 4x16mm2 zasilającym poszczególne słupy oświetleniowe. Na początku kabla w celu oznakowania granicy własnościowej urządzeń na kablu należy umieścić oznacznik z tworzywa sztucznego odpornego na UV - pole opisowe o wymiarach 40x70mm mocowane do kabla za pomocą opasek zaciskowych. Do budowy oświetlenia placu zabaw należy zastosować słupy stożkowe kompozytowe z nadrukiem (wzór zostanie podany przez Inwestora), z podświetleniem wewnętrznym LED 3W. Słupy o wysokości 5,0m wykonane w wersji do bezpośredniego wkopania w grunt, głębokość posadowienia 1,0m. Na wysięgnikach słupów zabudować oprawy parkowa MIRA LED lub o równoważnych parametrach technicznych - o mocy źródła światłą 36W, IP66, II kl. ochronności, 5000K. Połączenia kabli w słupach należy wykonać za pomocą izolacyjnych złączy. Oprawy połączyć ze złączami przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5mm2. Do doświetlenia ścieżek zastosować słupki oświetleniowe LED o wysokości 600 mm, kolor anodowany zielony i mocy źródła światła 16W. wykonane w II klasie ochronności. Zasilanie słupków wykonać kablem ziemnym YKY 3x2,5 mm2 z projektowanych słupów parkowych. Kable oświetleniowe należy układać w rowie o głębokości 0,8m, na podsypce piaskowej grub. 10 cm. Następnie zasypać warstwą piasku gr. 10 cm, warstwą gruntu bez kamieni o grubości 20cm, ułożyć taśmę ostrzegawczą (folię kablową) koloru niebieskiego i zasypać pozostałym gruntem. Kable w wykopie układać faliście oraz zaopatrzyć (co 10m) w oznaczniki z tworzywa sztucznego, których treść należy uzgodnić z właścicielem linii. Przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu kable prowadzić w rurze osłonowej DVK-110 zachowując pionowe odległości zgodnie z obowiązującymi normami. W celu doświetlenia terenu ze źródła odnawialnego przewidziano zabudowanie dodatkowej latarni solarnej autonomicznej, nie wymagającej podłączenia do instalacji zasilającej. Słup z tworzywa kompozytowego z nadrukiem (wzór zostanie podany przez Inwestora) o wysokości 5,0m wyposażony w oprawę LED o mocy 20W, panel fotowoltaiczny, akumulator 2x100Ah oraz układ sterowania, bez turbiny wiatrowej. UWAGA ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie zieleni urządzonej oraz przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

  • 45112711-2
  • 45233250-6
  • 45233161-5
  • 45342000-6
  • 37535200-9
  • 45316110-9
  • 45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: a)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 140 000,00 zł brutto każda, polegające na: - budowie lub przebudowie placu zabaw o nawierzchni utwardzonej i strefami nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem urządzeń zabawowych dla dzieci, lub - budowie lub przebudowie terenów rekreacyjno-wypoczynkowego lub terenów rekreacyjno-sportowych o nawierzchni utwardzonej i strefami nawierzchni bezpiecznej wraz z montażem urządzeń zabawowych dla dzieci lub urządzeń siłowni zewnętrznych. b)dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, przedstawia powyższe dokumenty również w odniesieniu do tych podmiotów. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w III.4) pkt 1 do 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.1.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data ważności tych dokumentów, odpowiednio ze wskazaniem powyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą przedłoży zobowiązanie innych podmiotów [ w trybie art. 22a Pzp] na zasobach których Wykonawca będzie polegał. Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie musi zostać złożony przez wszystkich Wykonawców do oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert. 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. (w zakresie określonym wyłącznie w rozdziale XI pkt 3 SIWZ). 3 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Kosztorysy ofertowe, Wykonawca sporządzi na drukach przedmiarów robót – (ślepe kosztorysy ofertowe). 5. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 6. Potwierdzenie wniesienia wadium; 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 8. Informacja (o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy), że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku lub informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego takiego obowiązku – wg wzoru określonego formularzu ofertowym. 9. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 002,36 zł (słownie: trzy tysiące dwa złote 36/100). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02.08.2017, do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: ETNO Bank Spółdzielczy konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na: ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk.” Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaleca się dołączyć do oferty kopię wykonania przelewu. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowości – kasa Zamawiającego, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp, oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. UWAGA: Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 6.1. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1 , 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6.2. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust.4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7.Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp., jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk.” 10. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 Pzp,, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. UWAGA: - Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art.89 ust.1 pkt 7b Pzp].

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Cena wykonania zamówienia - znaczenie: 60,00

Okres gwarancji - znaczenie: 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią: 2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w tym: a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), pomiarów dokonywanie odbiorów. Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć trwające łącznie ponad 10 dni: • temperatury wyższe niż 40 0 C, • ciągłe opady deszczu, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich). 2.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym: a) przedłużające się postępowanie o zamówienie publiczne spowodowane uzupełnieniami i wyjaśnieniami oferentów na etapie przetargu lub składanymi środkami ochrony prawnej, uniemożliwiające udzielenie zamówienia do dnia 28.08.2017r., co powoduje brak możliwości wykonania zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 2.1.3. Protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. 2.2. Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem materiałów lub urządzeń z przyczyn leżących po stronie producenta lub ich wycofaniem z rynku. 2.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin wykonania umowy oraz termin pośredni określony w §5 ust.2 umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w sytuacji, gdy wystąpi: 3.1.1. Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem materiałów lub urządzeń z przyczyn leżących po stronie producenta lub ich wycofaniem z rynku. 3.1.2. Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części. 3.1.3 Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3.1.4. Istotna zmiana ilości wykonanych robót wynikająca z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, w tym także różnica wynikająca z kosztorysu powykonawczego. 4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy: 4.1.1. Nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji . 4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu ustawy Pzp. 4.1.3. Nastąpiła siła wyższa. 4.1.4. Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - wówczas wynagrodzenie netto przysługujące wykonawcy pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów. 4.1.5. Nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. 4.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1.1, 4.1.3 Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nastąpi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, które wejdzie w życie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawcę. Po wejściu w życie powiadomienia Wykonawca bezzwłocznie: - zaprzestanie dalszej pracy, - zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony życia i własności, - przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie, - usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i opuści plac budowy, - określi wartość wykonanych robót na dzień rozwiązania umowy. 4.3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt 4.1.2 i 4.1.3 zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 550183-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/placzabaw2

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d