2016-04-19

O D P O W I E D Ź
na zapytania do SIWZ

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Odbudowę ulicy Orlej w Szczyrku w km 0+000 – 0+300”

Treść zapytania 1: Dot. par. 3 pkt. 2 ppkt. 2 projektu umowy: Wnosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna, wystarczalna i nadaje się do prawidłowej wyceny oferty i realizacji robót.

Treść odpowiedzi: Zamawiający nie zgadza się na taki zapis.

Treść zapytania 2: Dot. par 5 pkt. 15 projektu umowy: Wnosimy o podanie adresu magazynu Zamawiającego.

Treść odpowiedzi: Adres magazynu Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Graniczna 1 43 – 370 Szczyrk.

Treść zapytania 3: Dot. par. 7 pkt. 6 ppkt. 1) lit. f : Wnosimy o podanie podstawy prawnej zapisu lub jego usunięcie. Wprowadzone ograniczenia dotyczące zawierania umów z przyszłymi podwykonawcami są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, stanowią czy nieuczciwej konkurencji oraz naruszają dobre obyczaje kupieckie i zasady współżycia społecznego. Zamawiający narzuca bowiem wykonawcom treść postanowień w umowach z podwykonawcami jak też zakazuje umieszczenia określonych postanowień w tych umowach. W ten sposób zamawiający narusza zasadę swobody umów określoną w art. 3531 k.c.

Treść odpowiedzi: Zamawiający wskazuje Wykonawcy, iż do tych robót stosuje przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz.2614 ze zm), należy zwrócić uwagę na następujące regulacje: definicja „umowy o podwykonawstwo – art. 2 ust 9b pzp, zakres informacji zamieszczanych w SIWZ art. 36 ust. 2 pkt 10-12 pzp, obowiązek określenia zakresu podwykonawstwa oraz podania nazw podwykonawców, na których zasoby powołuje się wykonawca przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 36 a oraz 36 b pzp, a przede wszystkim unormowania art. 143 a,b,c,d, które regulują zasady rozliczeń z wykonawcami i podwykonawcami, zasady wypłaty wynagrodzeń oraz treść umowy o podwykonawstwo. Unormowania te nie naruszają zasady swobody umów z art. 353 1 k.c. i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zamawiający działając dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Podwykonawców pozostawia przedmiotowy zapis projektu umowy bez zmian.

Treść zapytania 4: Dot. par. 14 pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) b) projektu umowy: Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa).

Treść odpowiedzi: Zamawiający zastrzegając sobie kary umowne w § 14 ust.1 pkt 1 lit. a)b) naliczy je, gdy okoliczność która będzie przyczyną opóźnienia jest zależna od Wykonawcy, a nie w przypadku gdy będzie zależna od Zamawiającego lub zostanie spowodowana wystąpieniem siły wyższej (vis maior).

Treść zapytania 5: Dot. par. 14 pkt. 2 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie. W orzecznictwie dominuje stanowisko, że nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary za odstąpienie od umowy i za opóźnienie w zakończeniu zadania. Uznaje się, że w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiając może żądać tylko kary umownej za odstąpienie od umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania. W orzeczeniu tym Sąd zauważył: „W umowie z 5 października 2005r. strony zastrzegły m. in. karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (§ 14 ust. 1), której domagała się powódka, jak i karę umowną za odstąpienie od umowy (§ 14 ust. 8). Taka regulacja umowna wskazuje, że kary te zostały zastrzeżone na wypadek różnych zdarzeń. Pierwsza jako następstwo nienależytego wykonania, druga zaś, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy. Nie nasuwa generalnie zastrzeżeń stanowisko co do dopuszczalności zastrzeżenia kilku kar umownych, o ile każde z nich związane jest z innym przejawem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i o ile kary te wzajemnie się nie wykluczają. Taka zaś sytuacja ma miejsce w przypadku kary zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania, należącej do kategorii nienależytego wykonania zobowiązania, oraz kary umownej za odstąpienie od umowy będącej, zważywszy na skutki odstąpienia od umowy i związane z tym roszczenia, karą za niewykonanie umowy. Zagadnienie to było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984r., sygn. akt III CZP 70/83 (OSNC 1984, nr 8, poz. 131), w której Sąd stwierdził, że kary te nie podlegają kumulacji, wzajemnie się wykluczają, a co za tym idzie, w przypadku takiego zastrzeżenia w zależności od okoliczności faktycznych przysługuje jedna z zastrzeżonych kar za odstąpienie od umowy.”

Treść odpowiedzi: Zamawiającemu znana jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984 sygn. III CZP 70/83 dotycząca wzajemnego wykluczania się kar za nienależyte wykonanie zobowiązania i kar za odstąpienie od umowy i nie jest zamiarem Zamawiającego aby wbrew orzecznictwu dochodzić kumulatywnie tych wzajemnie wykluczających się kar. Zapis § 14 ust.2 nie dotyczy dochodzenia przez zamawiającego wyżej wymienionych kar, lecz łącznego dochodzenia kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych określonych przez przepisy kodeksu cywilnego na zasadzie art. 415 i nast. kodeksu cywilnego oraz art. 471 i nast. kodeksu cywilnego, co jest prawnie dopuszczalne, a Zamawiający usuwając ten zapis, pozbawiłby się dochodzenia prawem przewidzianych należności.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-04-19
Publikacja w dniu:
2016-04-19
Opis zmiany:
b/d