2016-05-09

INFORMACJA
o zmianie SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W rozdziale III pkt 1 SIWZ zapis :

PARAMETRY TECHNICZNE
W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk - Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego.

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowo‐kamiennych o łącznej długości L = 197 mb.

Opaska brzegowa Typ ”A” ‐ gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 + kosze siatkowo‐kamienne o wym. 0,50 m x 1,50 m x 3,00 m + 0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina "FILTEX" K‐1/300

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

197 mb

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K‐1/300

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

F=371 m2

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30‐50 cm, śr.gr.60 cm, od km 0+847‐0+650.

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

L=197 mb, F=810 m2

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Droga technologiczna z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650, dostosowana do istniejących warunków terenowych.

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

L=190 mb F=540 m2

zastępuje się zapisem:

W szczególności celem w I etapie jest zabezpieczenie osuwiska Szczyrk - Dunacie poprzez trwałe umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych, umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego oraz zabudowę wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego.

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Jednostronne umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 opaska brzegową z gabionów i koszy siatkowo‐kamiennych o łącznej długości L = 197 mb.

Opaska brzegowa Typ ”A” ‐ gabion o wym. 0,80 x 1,50 x 3,00 + kosze siatkowo‐kamienne o wym. 0,50 m x 1,50 m x 3,00 m + 0,50 m x 1,00 m x 3,00 m i geowłóknina "FILTEX" K‐1/300

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

197 mb

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Umocnienie skarpy na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 w rejonie budynku nr 12 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K‐1/300

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

F=371 m2

Stabilizacja osuwiska Szczyrk – Dunacie:

Potok Dunacie

Wyszczególnienie:

Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30‐50 cm, śr.gr.60 cm, od km 0+847‐0+650.

Rozmiar Powierzchnia osuwiska Długość umocnienia lewego brzegu potoku:

L=197 mb, F=810 m2

2. W rozdziale III pkt.2 SIWZ zapis :

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Kolejność wykonania inwestycji.

1.) Wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych gr.15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, szer.3,0 m, na lewym brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+847 do km 0+650 o łącznej długości L = 190 mb, dostosowana do istniejących warunków terenowych.

2.) Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo-kamiennych na geowłókninie "FILTEX" K-1/300 o łącznej długości L = 197 mb

3.) Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K-1/300. F = 371m2

4.) Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30-50 cm, śr. gr.60 cm, od km 0+847- 0+650. L=197 mb, F=810 m

zastępuje się zapisem:

WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
1. Kolejność wykonania inwestycji.

1.) Umocnienie lewego brzegu potoku Dunacie na odcinku od kładki do zapory przeciwrumowiskowej od km 0+846 do km 0+650 opaską brzegową z gabionów i koszy siatkowo‐kamiennych na geowłókninie "FILTEX" K‐1/300 o łącznej długości L = 197 mb

2.) Umocnienie skarpy w rejonie budynku nr 12 na odcinku lewego brzegu potoku Dunacie od km 0+833 do km 0+808 poprzez wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego d=30 cm, gr. min. 0,8 m układany i klinowany między sobą, górna warstwa narzutu humusowana gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw, na geowłókninie "FILTEX" K‐1/300. F = 371m2

3.) Zabudowa wyrw dennych narzutem z kamienia naturalnego d=30‐50 cm, śr. gr.60 cm, od km 0+847‐0+650. L=197 mb, F=810 m.

3. W rozdziale XIV pkt 2 SIWZ zapis:

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

zastępuje się zapisem:

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.05.2016r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W rozdziale XVII pkt 2 SIWZ zapis:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku .”
NIE OTWIERAĆ przed 11.05.2016r., godz. 11:00"

zastępuje się zapisem:

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: ”Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku .”
NIE OTWIERAĆ przed 20.05.2016r., godz. 11:00"

5. W rozdziale XVIII pkt 1 i 2 SIWZ zapis:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (Dziennik Podawczy) do dnia 11.05.2016r., do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 11.05.2016r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

zastępuje się zapisem:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (Dziennik Podawczy) do dnia 20.05.2016r., do godz. 10:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć w dniu 20.05.2016r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

UWAGA !
W związku ze zmianą polegająca na rezygnacji z wykonania drogi technologicznej z płyt drogowych o długości 190 mb ulega również zmianie zakres wycinki drzew. Zamawiający załącza zmieniony przedmiar robót oraz druk przedmiaru robót (TER) – TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (folder zmiana SIWZ).

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: http://www.przetarg.szczyrk.pl/potok2016

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-05-09
Publikacja w dniu:
2016-05-09
Opis zmiany:
b/d