2016-06-13

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonegona Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

”WODPOL” Sp. z o.o.
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
na Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie. Etap I zabezpieczenie potoku za cenę 230 283,68 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.

Ocena i porównania złożonych ofert

 1. ”WODPOL” Sp. z o.o.
  ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
  34-300 Żywiec
  (Nr oferty) (2)
  Cena (koszt): 90,00
  Okres gwarancji: 5,00
  Razem: 95,00
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
  "Hydro Level" Wojciech Włoch
  Ul. Ks. Pr. St. Słonki 24
  34-300 Żywiec
  (Nr oferty) (5)
  Cena (koszt): 84,15
  Okres gwarancji: 5,00
  Razem: 89,15
 3. Zakład Robót Inżynieryjnych ”EKOINŻ”
  Ul. Beskidzka 19
  34-326 Zarzecze
  (Nr oferty) (7)
  Cena (koszt): 65,68
  Okres gwarancji: 10,00
  Razem: 75,68
 4. Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  Ul. Bielska 36
  43-200 Pszczyna
  (Nr oferty) (3)
  Cena (koszt): 56,64
  Okres gwarancji: 5,00
  Razem: 61,64

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

1. ”NOWEL” Paweł Nowak
Ul. Racławicka 4
33-300 Nowy Sącz

Art. 89 ust.1 pkt 4

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie szczegółowych wyjaśnień i dowodów wskazujących, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska (pismo nr GKUHiR272.5.2016/Cen z dnia 31.05.2016r.). W złożonym przez Wykonawcę piśmie dotyczącym elementów oferty mających istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej (pismo z dnia 31.05.2016r.) nie podał wyczerpujących wyjaśnień i nie przedstawił żadnych dowodów. Wykonawca w przedstawionych wyjaśnieniach nie odniósł się do kwestii, co spowodowało obniżenie ceny oraz jakie czynniki miały wpływ na jej obniżenie, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy. Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Zakład Melioracyjno-Budowlany "WIR"
Ul. Zygmunta Augusta 12
34-600 Limanowa

Art.89 ust. 1 pkt 4

Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie szczegółowych wyjaśnień i dowodów wskazujących, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska (pismo nr GKUHiR272.5.2016/Cen z dnia 31.05.2016r.). W złożonym przez Wykonawcę piśmie dotyczącym elementów oferty mających istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej (pismo z dnia 02.06.2016r.) nie podał wyczerpujących wyjaśnień i nie przedstawił żadnych dowodów. W przedstawionych wyjaśnieniach nie odniósł się do kwestii, co spowodowało obniżenie ceny oraz jakie czynniki miały wpływ na jej obniżenie, w szczególności w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy. Wykonawca w żaden sposób nie udokumentował, ani też nie uzasadnił przyjętych cen w kalkulacji indywidualnej cen jednostkowych. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. ”PRO-WOD” Sp. z o.o.
ul. Bogucka 17
32-020 Wieliczka

Art. 89. ust.1 pkt 2

Zamawiający w rozdziale XXI pkt 2 SIWZ określił kryteria oceny ofert, gdzie jednym z kryteriów oceny ofert był okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego miał wynosić 48 miesięcy, zaś maksymalny 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji Wykonawcy zobowiązani byli wskazać w formularzu oferty. Zamawiający zastrzegł, iż Wykonawca musi podać okres gwarancji w pełnych miesiącach i nie może podać okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy. Wbrew wymogowi Zamawiającego, Wykonawca nie złożył oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji w miejscu wskazanym w formularzu ofertowym . Zobowiązania Wykonawcy w tym przedmiocie nie można wywieść ani z treści formularza oferty, ani z pozostałej części oferty. Z uwagi na powyższe, brak przedmiotowego oświadczenia staje się podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wykluczył z postępowania:

0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.