2016-05-12

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonegona Odbudowę ul. Orlej w Szczyrku w km 0+00 - 0+300 w Szczyrku, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

EUROVIA POLSKA S.A.
Ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
na: Odbudowę ul. Orlej w Szczyrku w km 0+000 - 0+300 za cenę 293 680,18 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie , 55-040 Kobierzyce.

Ocena i porównania złożonych ofert

 1. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie
  Ul. Szwedzka 5
  55-040 Kobierzyce
  (Nr oferty) (1)
  Cena (koszt): 90,00
  Gwarancja: 10,00
  Razem: 100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:

0

Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiam, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-05-12
Publikacja w dniu:
2016-05-12
Opis zmiany:
b/d