2016-05-19

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonegona Adaptacje budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury i Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD" Sp. z o.o.
Ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec
na Adaptację budynku kina na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury i Promocji i Informacji oraz Biblioteki w Szczyrku. za cenę 276 696,67 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Zakład Budowlano-Montażowy "PROBUD" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leśnianka 101, 34-300 Żywiec

Oceny i porównania złożonych ofert

 1. Zakład Budowlano-Montażowy
  "PROBUD" Sp. z o.o.
  Ul. Leśnianka 101
  34-300 Żywiec
  (Nr oferty) (1)
  Cena (koszt): 90,00
  Okres gwarancji: 10,00
  Razem: 100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

0

Zamawiający wykluczył z postępowania:

0

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 Pzp.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Mariusz Pindel - Kierownik ref. GKUHiR
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-05-19
Publikacja w dniu:
2016-05-19
Opis zmiany:
b/d