2019-07-12

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: ”Odbudowę drogi nr 681041S ul. Pasterskiej w Szczyrku w km 0+176 do km 0+482 etap I”  informuję zgodnie z art. 92 Pzp, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"SKAL-BRUK" Adamczyk Marek
ul. Różana 25
34-300 Żywiec
na: ”Odbudowa drogi nr 681041S ul. Pasterskiej w Szczyrku w km 0+176 do km 0+482 etap I” za cenę 344 589,37 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął: cenę, okres rękojmi za wady oraz wysokość kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ”SKAL-BRUK” Adamczyk Marek z siedziba przy ul. Różanej 25, 34-300 Żywiec .

Ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

(pkt)

Okres rękojmi za wady
(pkt)

Kary umowne

(pkt)

Razem

(pkt)

1

Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości - Handel
Jan Golik
43-476 Jaworzynka 301
              (1)

  58,31

  20,00

  20,00

98,31

 

2

 

Firma Handlowo-Usługowa
DREW-ZIEM
Przemysław Antosz
ul. Cienista 1078
43-374 Buczkowice
            (2)

59,67

20,00

20,00

99,67

3

”SKAL-BRUK
Adamczyk Marek
ul. Różana 25,
34-300 Żywiec
        (3)

60,00

20,00

20,00

100

4

Zakład Budowlano-Montażowy  PROBUD P.W. Sp. z o.o.
ul. Leśnianka 101
34-300 Żywiec
           (4)

53,56

20,00

20,00

93,56

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

-----

  ------------------------

              ---------------------------

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

-------

     ---------------------  

                ---------------------------

 

Informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie zawiadamiam, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp., czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie,  z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d