2016-08-26

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości składające się z działek nr 2809/12, 2809/14, 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 oraz działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00141453/7 o łącznej powierzchni 1,8458 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni zabudowy 2444 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Nieruchomości położone są w Szczyrku przy ul. Willowej 12 w powiecie bielski, woj. śląskim i są w części zabudowane budynkiem Domu Wczasowego Włókniarz, nieruchomości przylegają do siebie i stanowią jeden kompleks.

Dom Wczasowy Włókniarz jest usytuowany w Szczyrku przy ul. Willowej, u podnóża południowego stoku masywu Klimczoka, praktycznie w centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią budynki mieszkalne wolnostojące, hotel, ośrodek zdrowia i tereny leśne. W pobliżu, przy ul Beskidzkiej są usytuowane: dom handlowy, restauracje, sklepy, apteki, urząd itp. oraz stok slalomowy Beskidek z wyciągiem narciar­skim, rzeka Żylica itp.

Ośrodek położony korzystnie - praktycznie w centrum miasta a jednak w spokojnej okolicy bez zgiełku ulicy Beskidzkiej.

Budynek

Powierzchnia zabudowy Pz = 2 444 m2

Powierzchnia użytkowa Pu = 7 231 m2

Kubatura V = 27 809 m3

Budynek gospodarczy

Powierzchnia zabudowy Pz = 44 m2

Nieruchomości mogą być przeznaczone i zagospodarowane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta leżą w jednostkach strukturalnych:

• A4.35.UL - tereny zabudowy usługowej (hotele, motele, domy wczasowe)

• A4/1.2/KDI -droga publiczna dojazdowa

• A6. 27 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Nieruchomości mogą być wykorzystywane zgodnie z jej przeznaczeniem w planie.

• A4.34KG tereny kolei górskich.

Księga wieczysta BB1B/00129555/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00080100/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00111758/6 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Obciążenia nieruchomości – brak

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 150 000,00 zł netto (słownie dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej.

Wysokość wadium wynosi – 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) i należy go wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1 800 000,00zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) – wniesione na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.
    Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 24 października 2016 r. z dopiskiem „Wadium Włókniarz”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby występującej w przetargu w charakterze pełnomocnika,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycieze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U.2015.2082).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu w którym określono warunki przetargu można uzyskać w siedzibie organizatora przetargu tj: Urząd Miejski w Szczyrku. ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, lub na stronie internetowej http://www.bip.szczyrk.pl.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Tomasz Laszczak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-08-26
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
b/d