2016-11-17

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 8234/2 POŁOŻONA PRZY UL SALMOPOLSKIEJ W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr: • 8234/2 o powierzchni 0,2589 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00037445/6 księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia działki nr 8234/2 ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składająca się z działki nr 8234/2 położona jest w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz. 8234/2 zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem A10.9 USK2 USK- teren zabudowy kompleksów usługowo sportowych: podstawowe przeznaczenie – kompleksy usługowo sportowe USK. USK2 -teren do realizacji ogólnodostępnych parkingów, rejon ul. Salmopolskiej i Zwalisko USK2 – około 1800 z dopuszczeniem lokalizacji części miejsc parkingowych na terenach położonych w sąsiedztwie do 200m. W nowo projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego: - ok. 1/3 pow. od str. płn. – KS/u 02 – tereny parkingów z usługami, - ok. 2/3 pow. od str. płd. – 1.UT 01 – tereny usług obsługi tras narciarskich

Działka nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza działki wynosi 400 000,00 zł netto.

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 40 000,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

  1. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, tj. działek nr 6943, 6922, 6923 obręb Szczyrk oraz dzierżawców.
  2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.
  3. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.
  4. Przetarg rozpocznie się w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 40 000,00 zł
  • wniesione na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 15 grudnia 2016 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1 pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty upoważnia Gminę Szczyrk do odstąpienia od umowy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy Szczyrk Koszty spisania aktu ponosi nabywca.

Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Tomasz Laszczak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-11-17
Publikacja w dniu:
2016-11-17
Opis zmiany:
b/d