2016-09-09

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 7187 POŁOŻONA PRZY UL SALMOPOLSKIEJ 117 W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr:

7187 o powierzchni 0,3384 ha, zabudowanej budynkiem piętrowym, częściowo podpiwniczonym, murowanym o dachu wielospadowym krytym blachą o powierzchni użytkowej 357,27 m2 i powierzchni całkowitej 388,17 m2 objęta księgą wieczystą BB1B/00047241/9 księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia działki nr 7187 ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.
Nieruchomość składająca się z działki nr 7187 położona jest w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 117.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dz. 7187- ok. 3/8 pow. od str. płn. – A9.20 KG, ok. ½ pow. cz. środkowa – A9.21 UU, ok. 1/8 pow. od str. płd. – A9.22 ZL

A9.21 UU

UU - tereny zabudowy usługowej: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: handel detaliczny w tym targowiska, usługi konsumpcyjne w tym rzemiosło, gastronomia, indywidualna lub w formie zintegrowanej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu: BRAK

UZ- tereny zabudowy usługowej typu : podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa takie jak: szpitale, sanatoria, domy opieki, przychodnie itp., z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części, zdefiniowane w § od 91 do 98, a także szczegółowe indywidualne ustalenia planu odnoszące się do konkretnych terenów lub działek: PKA, PKB, WP, PUW, UE

PKA- strefa ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

WP- strefa ochrony wód powierzchniowych

PUW- strefa pośredniej wewnętrznej strefy ochrony źródeł i ujęć wodnych

UE- strefa ochrony użytków ekologicznych

A9.20 KG - ok. ½ pow.

KG - tereny kolei górskich: podstawowe przeznaczenie – stacje kolei górskich, wraz z budynkami, obiektami inżynierskimi, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu: ---

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części, zdefiniowane w § od 91 do 98, a także szczegółowe indywidualne ustalenia planu odnoszące się do konkretnych terenów lub działek: PKB, PUW, WP, UE - opis jw.

A9.22 ZL

ZL- tereny zieleni – zieleń leśna :podstawowe przeznaczenie – lasy w tym: lasy państwowe i prywatne wraz z występującymi polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, a także planowe zalesiania, obiekty infrastruktury technicznej oraz tereny obsługi gospodarki leśnej, z przynależnym zagospodarowaniem terenów.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu: –

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części:

PKA, PUW, WP, SR1/1, SR2.

Strefy PKA, PUW, WP- opis jw.

SR 1 - strefa dominacji funkcji sportów i rekreacji zimowej, SR1/1- tereny w rejonie Skrzycznego

SR 2 - strefa terenów tras narciarskich

Od działki rozpoczyna przebieg trasa planowanej kolejki górskiej - KGk-4 - projektowanego wyciągu krzesełkowego.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej symbolem: A/10/ KDd- droga publiczna dojazdowa, układu podstawowego, o liniach rozgraniczających 10m.

Cena wywoławcza działki wynosi 2 135 000,00 zł netto.


Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 213 500,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, tj. działek nr 7251,7259, 8156/3 obręb Szczyrk oraz dzierżawców i najemców działki nr 7187, obręb Szczyrk.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 7 listopada 2016 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 213 500,00 zł - wniesione na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.
    Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 7 listopada 2016 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,
  • okazanie dowodu tożsamości,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1 pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty upoważnia Gminę Szczyrk do odstąpienia od umowy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy Szczyrk Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Tomasz Laszczak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-09-09
Publikacja w dniu:
2016-09-09
Opis zmiany:
b/d